name#

property DarkTheme.name: str#

Return or set the name of the theme.