name

property DarkTheme.name: str

Return or set the name of the theme.