name

property ParaViewTheme.name: str

Return or set the name of the theme.