name#

property ParaViewTheme.name: str#

Return or set the name of the theme.