pyvista.plotting.themes.Theme.name#

property Theme.name: str[source]#

Return or set the name of the theme.